CƠ QUAN ỦNG HỘ

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

HIỆP HỘI QUẢNG CÁO VIỆT NAM

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP